Postavitev malih čistilnih naprav

MČN oziroma mala čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalnih voda, ki ima zmogljivost čiščenja manjšo od 200 populacijskih ekvivalentov (PE), za čiščenje odpadnih voda pa je poskrbljeno z biološko razgradnjo.

Komunalna odpadna voda iz MČN se odvaja ali posredno v podzemno vodo ali neposredno v površinsko celinsko vodo oziroma morje ali reko, odvajanje pa je predpisano s kar nekaj določili oziroma pravili. Rok za postavitev MČP na področjih, kjer ni poskrbljeno za javno kanalizacijo, je 31. december 2015 oziroma 31. december 2017, kar je odvisno od področja, na katerem se nahaja stavba, ki ni priključena na javno kanalizacijo.
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav je bila sprejeta že leta 2007, za
postavitev malih čistilnih naprav pa torej ni na voljo več veliko časa.
Kakšne pa so globe za neupoštevanje uredbe? Za lastnike stavbe, ki so pravne osebe, in odvajajo odpadno (industrijsko ali gospodinjsko ) vodo v greznico, bo kazen od štiri do štirideset tisoč evrov, prav tako tudi za pravno osebo, ki je upravljalec MČN in krši zakonodajo. Dodatno kazen bo dobila tudi odgovorna oseba upravljalca, znesek bo od tisoč dvesto do štiri tisoč sto evrov. Kazni za fizične osebe bodo od tristo do tisoč dvesto evrov za lastnike stavb ter od tisoč dvesto do štiri tisoč sto evrov za upravljalce MČN. Kazni od štiri tisoč do štirideset tisoč evrov bodo doletele tudi izvajalce javne službe, ki ne bodo izvajali monitoringa in drugih zahtev.
Uredba za
postavitev malih čistilnih naprav se ne nanaša zgolj na novogradnje, temveč ji morajo v predpisanem roku slediti tudi lastniki že obstoječih stavb.

Članki iz iste kategorije: